Admission : วิทยาศาสตร์คณิต

วิทยาศาสตร์

1,000 บาท ต่อ เดือน

เหมาะสำหรับ

    ป.6 ใช้เพื่อสอบเข้าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามเขตพื้นที่บริการแต่ละแห่ง

    ป.6 เพื่อเสริมทักษะในการสอบเข้า ม.1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (Gifted & EP)

    ป.6 เพื่อเสริมทักษะในการสอบเข้า ม 1 ประเภทห้องเรียนปกติ

    ป.5 และ ป.6 เพื่อเสริมทักษะในการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

รูปแบบการสอน

   เวลาเรียน 17:30 – 19:00 น. (ตั้งแต่วันที่ 4 มี.ค.67 เป็นต้นไป)

หมายเหตุ

    1. นักเรียนที่จะสอบเข้า ม.1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยตามเขตพื้นที่บริการของตัวเอง จะต้องมีผลการศึกษา ดังนี้

        1.1 คะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกรายวิชาในชั้น ป.4 และ ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.5

        1.2 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานในชั้น ป.4 และ ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.5

        1.3 คะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานในชั้น ป.4 และ ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.5