UPGRADE วิทย์ ม.1

45 บทเรียน

6,400 บาท

รายละเอียดคอร์ส

ติวเพิ่มเกรดวิชาวิทยาศาสตร์

รูปแบบการสอน

  • สอนปูพื้นฐาน เพื่อให้ได้ Concept ที่ถูกต้อง
  • เสริมความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัด โดยเน้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ในลักษณะการประมวลความรู้
  • ตะลุยโจทย์ยาก เพื่อเพิ่มทักษะ
  • มีการวัดผลทุกบทเรียน
เนื้อหาหลักสูตร

วิทย์ ม.1 เล่ม 1

  • เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
  • สารบริสุทธิ์
  • หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
  • การดำรงชีวิตของพืช

วิทย์ ม.1 เล่ม 2

  • พลังงานความร้อน
  • กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ

เริ่มเรียนคอร์สนี้