UPGRADE วิทย์ ม.3

45 บทเรียน

6,400 บาท

รายละเอียดคอร์ส

ติวเพิ่มเกรดวิชาวิทยาศาสตร์

รูปแบบการสอน

 • สอนปูพื้นฐาน เพื่อให้ได้ Concept ที่ถูกต้อง
 • เสริมความเข้าใจด้วยแบบฝึกหัด โดยเน้นการวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ในลักษณะการประมวลความรู้
 • ตะลุยโจทย์ยาก เพื่อเพิ่มทักษะ
 • มีการวัดผลทุกบทเรียน
เนื้อหาหลักสูตร

วิทย์ ม.3 เล่ม 1

 • วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
 • พันธุศาสตร์
 • คลื่น และแสง
 • ระบบสุริยะของเรา

วิทย์ ม.3 เล่ม 2

 • ปฏิกิริยาเคมี และวัสดุในชีวิตประจำวัน
 • ไฟฟ้า
 • ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

เริ่มเรียนคอร์สนี้